Aardwerk Boot Camp 2016

bootcamplogoRegistration Closed / Gesloten

English below…

Aardwerk opent dit seizoen op 7 maart met een eerste Aardwerk Boot Camp. Een intensieve cursus van twee weken met als hoofdthema duurzame ontwikkeling in natuur- en landschapsbeheer als sleutel tot het praktisch realiseren van Het Goede Leven. Leidraad is permacultuur ontwerpfilosofie, een praktische holistische vorm van radicale verbeelding over hoe we samen die betere wereld vormgeven naar voorbeeld van en in harmonie met de levende natuur waarin we leven.

Leo BakxMet Leo Bakx. Kwartiermaker en permanaut sinds 2006. Met een achtergrond in natuur- en milieuactvisme, biologie en onderwijs. Leo is betrokken bij elkele stadslandbouwprojecten in Eindhoven, o.a. TU/e community Garden en HTC Community Garden.

 

 

Het is een breed en makkelijk toegankelijk programma zonder toegangseisen van vooropleiding. Hoe meer variatie hoe leuker het wordt, want het is een cursus waarbij we van elkaar leren. Halen en brengen, co-creatie en co-productie, geen consumptive cursus!

Speciaal in het kader van Groen & Doen opleidingen voor vrijwilligers in natuur- en landschapsbeheer besteden we bijzondere aandacht aan biodiversiteit, ecosysteemdiensten en hoe goed zorgen voor de natuur de natuur instaat stelt beter voor ons te zorgen. Goed natuurbeheer is vooral nuttig voor ons eigen belang en een integraal onderdeel van een duurzaam en veerkrachtig ontwerp van Het Goede Leven.

Permacultuur is een praktisch gerichte levensfilosofie met een sterke ethische grondslag in natuurontwikkeling, sociale gemeenschap en zelf-verantwoordelijk handelen.

We gebruiken afwisselende werkvormen om ieders leertalenten zo breed mogelijk aan te spreken en uit te dagen. Zelf-verantwoordelijk leren is het uitgangspunt.

Programma onderdelen

Aan de orde komen o.a.

 • Biologie, ecologie, systeemdenken, seizoenen, klimaten, weer en andere natuurkundige zaken.
 • Veel aandacht voor de levende natuur: bodem, bodemleven, planten, dieren, microben en hun onderlinge relaties.
 • Energie, arbeid en voeding.
 • Huishouden, organisatie van je eigen leven, buurt, stad en daarbuiten.
 • Kritisch en skeptisch leren, denken en doen. Handvatten voor zelfontwikkeling.

Daarbij ontdekken we al doende de basis principes van permacultuur en leren deze universeel toe te passen in het vormgeven van een dynamisch veerkrachtige Goede Leven.

De cursus geeft aanzetten en inspiratie voor nadere studie, verdere ontwikkeling van je eigen talenten. We hopen dat deze cursus het begin is van een duurzame relatie met onze groeiende lerende gemeenschap. Je krijgt een (gratis) proeflidmaatschap van onze cooperatieve vereniging aangeboden. Vanuit de cooperatie zullen we regelmatig activiteiten organiseren welke je begeleiden op je eigen leerweg in je leven. Daarbij stimuleren we ondernemingszin en het autonoom functioneren in onderlinge samenhang (systeem).

Voor veel deelnemers is een residentiële permacultuurcursus – zoals deze – een thuiskomen, een keerpunt in hun leven van zoeken naar vinden (van je eigen pad). We zullen je prikkelen en uitdagen alles zelf te onderzoeken en niets zo maar aan te nemen.

De cursus is speciaal bedacht als gastvrij naar mensen vanuit verschillende culturen, talen leeftjden en beroepsachtergronden. Afhankelijk van de behoefte gebruiken we Nederlands of Engels als voertaal. O.a. geschikt voor expats en studenten en deelnemers van buiten Nederland. Doe lokaal – denk globaal.

Meer praktische details ontvang je na registratie.

Aardwerk is een geregistreerde ontvanger-organisatie voor Erasmus+ Mobility programmas – alleen voor deelnemers van buiten Nederland. We sturen je op verzoek onze PIC code.

Deze cursus past in het kader van de besteding van Groen & Doen Vouchers (ronde 2015). Geef op je aanmeldformulier op als je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken.

Locatie

De cursus vindt voor het grootste deel plaats in het hoofdkwartier van Aardwerk, iets ten noorden van Eindhoven. Een peri-urbane locatie met allerlei boeiend uitdagingen en mogelijkheden. Op een steenworp afstand van een kanaal, rivier de Dommel en landelijke velden en bossen (in beheer/eigendom van o.a. Waterschap De Dommel en Brabants Landschap). Voor ons veldwerk zullen we naast onze eigen bescheiden tuin hier gebruik van maken.

Eveneens op steenworp afstand een charmante B&B en bushaltes met snelle verbinding naar NS Station Eindhoven waar je trouwens ook de OV fiets kan huren.

Op enkele dagen zullen we een excursie doen naar een van de vele stadslandbouwprojecten in Eindhoven, met name de locatie van de TU/e Community Garden, een expirimentele moestuin van ongeveer 200 m2 dat dit jaar haar vierde groeiseizoen in gaat en het tweede jaar vanuit het permacultuur perspectief wordt beheerd.

Bij succesvolle afsluiting kan de cursus op verzoek met een PDC certificaat worden afgerond. Voor wie daar geen prijs op stelt hebben we ons eigen Aardwerk Boot Camp certificaat met persoonlijk ontwikkelingsprofiel. Elke deelnemer ontvangt een werkboek waarin vorderingen kunnen worden bijgehouden. Het werkboek is meteen ook een aanzet tot portfolio waarin al je praktische oefeningen staan. Tot slot krijg je toegang tot een online bibliotheek met boeiende en prikkelende artikelen, filmpjes etc.

Maaltijden

Voeding voor lichaam en geest. Platform voor cultuur en persoonlijke ontwikkeling. Voortbrengen, bereiden, genieten en weer terugvoeren in de kringloop. Natuurlijk vinden we dat allemaal terug in onze gezamenlijke maaltijden! Ook hier voeren we co-creatie door.

Free Lunch Workshop @ TU/e Community Garden met Chef Erling

foto: Jenny Hsia

Speciaal voor de Aardwerk Boot Camp hebben we Chef Erling* kunnen strikken om samen met ons de lunches te verzorgen. Je mag rekenen op gepassionneerd koken en genieten van biologische maaltijden met zoveel mogelijk lokale ingrediënten. Chef Erling maakt er een inspirerende belevenis van met veel (Engelse) humor en deskundigheid.

Meldt eventuele allergiën bij de bevestiging mail.
* nog even onder voorbehoud.

Roken en alcohol

De cursus is rookvrij. We vermijden alcohol en geven de voorkeur aan fruitsappen, fruit, koffie (nog niet lokaal!) en thee – al dan niet vers uit de tuin. Het gebruik van alcohol is uitsluitend voor eigen rekening en niet bij de prijs inbegrepen.

Data en tijden

Van 7 maart tot en met 20 maart 2016.

De cursus start op maandag 7 maart om 13:00u met ontvangst en eindigt op zondagmiddag met een slotlunch met Chef Erling als uitsmijter van 13:00 – 15:00uur.

Dagprogramma:

 • 08:00 gezamenlijk ontbijt
 • 09:00 start ochtend sessies
 • 13:00 lunch met Chef Erling (op geselecteerde dagen)
 • 14:00 start middag sessie
 • 17:00 einde middag sessies
 • 18:00 gezamenlijk diner
 • 20:00 optioneel: avond sessie

In het weekend van 12/13 maart is er gelegenheid voor een vrije dag.

Snel registeren is belangrijk! De curus gaat zeker door, maar de plaatsen zijn beperkt.


bootcamplogointro

The Aardwerk Boot Camp is a two-week intensive introduction into the world of radical imagination and designing the Good Life in action. As pathway into this wonderful world of uncommon sense we will use Good Food, its regeneration, harvest, preparation, consumption and reduction as the key to a happy you and a happy world.

Leo BakxWith Leo Bakx. Quartermaster en permanaut sinds 2006. Leo has a background in nature and and environmental activism, biology and education. He is actively involved in several urban farming projects in Eindhoven, like TU/e community Garden and HTC Community Garden.

We will discover principles of lifestyle design through live cases in urban farming and natural landscape management. We will learn how these principles can be applied in most aspects of your life, health wealth and happiness.

programme elements

Mornings we will have instruction and hands-on experiments in our classroom.
Afternoons we spend outdoors observing and interacting in the field.
Evenings are reserved for reflection and celebration.

Subjects covered include:

 • Biology, ecology, systems thinking, seasons, climate, weather and other selected physical sience;
 • Lots of attention for Living Nature: soils, soil life, plants, animals, microbes and their relationships;
 • Energy, labor and nutrition;
 • Home economics, organising your own life, neighborhood, city and beyond;
 • Free and indepentent thinking and acting. Self-guided learning skills.

Action case-based learning, discovering the design principles of permaculture and applying them to shaping a dynamic and resilient Good Life for all.

This course may inspire to next steps for further study and develop of your own unique talents. We aim for this course to be a starting point for a lifelong relationship with our growing learning community. All participants will be offered a (free) trial membership of our Cooperative Association . The Coop will offer regular activities helping our members  follow their own path of development. We will encourage members to be enterprising and autonomous in connection with each other, forming a viable and resilient system.

For many participants of residential  permaculture courses – like this one – it is a true experience of “home coming”, a turning point in their life in finding their own path. We will encourage and stimulate you to discover things yourself and make up your own mind.

The course is especially designed to be atractive to people from diverse cultural, languages, ages and backgrounds. Depending on emerging needs we will use English and Dutch as the main course language. Suitable for expats, students and other participants from abroad. Act local – think global.

More practical details will be made available to you when you register.

Aardwerk is a registered receiving organisation for Erasmus+ KA1 Mobility programmes – only relevant for non-Dutch residents. We can send you our PIC code on request.

This course is eligible for redeeming your Groen en Doen voucher – only relevant for Dutch residents. Please indicate on the registration form if you wish to use your voucher for this course.

Location

For the most part the course will take place at the -temprorary- headquarters of Aardwerk Academie, just north of Eindhoven. A peri-urban location with many challenges and possibilties. A stone’s throw away from a canal, river De Dommel, fields and forests (owend and operated bij Watership De Dommel and Brabants Lanschap). Fieldwork will take place in our own modest garden as well as in the wider environment.

Also at short walking distance are a charming B&B and busstops with direct connection to Eindhoven Railway Station. Public transport bikes can be rented for the railway station.

On selected days we will do a field trip to one of the many urban farming projects in Eindhoven, in particular the TU/e Community Garden. It’s an experimental garden of abour 200m2, going into it’s 4th year of development and it’s second year managed from a permaculture design perspective.

On successful conclusion of the course, we can award you a PDC certificate. For those who don’t need or want one, we will provide you with a certificate with a personal profile of your achievements. Each participant receives a work book in which you can keep track of your progress. You can use the work book as a starting point for your portfolio with all the pratical assignments. Finally you will get access to out online library with selected media.

Meals

Food for mind and body. Platform for personal development. Producing, preparing, enjoying and returning to the food cycle. All of this will be flected in our communal co-created meals!

Free Lunch Workshop @ TU/e Community Garden met Chef ErlingWe are fortunate in having Chef Erling* as a featured guest at selected lunch session. Count on passionate cooking and eating experiences with organic and local ingredients. Chef Erling is good for an inspiring event with lots of (English) humor and knowhow.

Please mention any allergies in the confirmation email.

*to be confirmed soon.

Smoking & alcohol

This is a smoke-free course. We avoid alcohol, prefering fruit, juices, coffee (not local yet) and tea fresh form the garden. The use of alcohol is strickly at your own expense and not included in the course ticket price.

Dates and schedule

From 7 through 20 March 2016.

The course starts on Monday 7 March, with a welcome and opening circle at 13:00h and ends on Sunday 20 March with a final lunch featuring Chef Erling from 13:00 till 15:00h.

Daily schedule

 • 08:00 :: breakfast
 • 09:00 :: morning sessions
 • 13:00 :: lunch (with Chef Erling on selected days)
 • 14:00 :: afternoon sessions
 • 17:00 :: end afternoon sessions
 • 18:00 :: communal dinner
 • 20:00 :: optional evening session

During the weekend of 12/13 March we have the option of one or two free days.

Early registration is essential! The course is guaranteed on, but places are limited.