Aardwerk Academie

AardwerkAcademie-logoNederlands – English

Aardwerk Academie – centre for lifelong permaculture education

From 2012 we work on establishing a full-time school for permaculture.

Goals

 • Meeting place for permaculture
  Statia residents and guests (artists and scientists in residence) use the Aardwerk School to meet and develop themselves and the community into a Learning Community by DOING. With Nature as inspiration and example, Natura Artis Magistra, Biomimicry. In harmony with Nature towards a self-renewing culture and economy through DOING action research & action learning. Cultural and land art events, story telling and multimedia performances that can be experienced world-wide via Internet.
  Science and technology projects in the fields of ecology, marine biology, biomimicry, mycology, etnobiology and the like. But also: a centre for traditional skills, trades and cottage industry. Like workshops for woodworking, textiles, leather, paper, micro-brewery, repair café, library or book café.
 •  Incubator for the New Economy
  Aardwerk will pioneer no-growth economy. Enterprise based on the three ethical principles of permaculture. Local natural resources are the working capital. Aardwerk optimises the creation and harvest, providing self-sufficiently in the livelihood of the core team (collective of self-employed people), sharing the abundance with the local community for free. It is a logical and unavoidable next step on the way to a sustainable resilient and convivial society.
 • Centre for research and development of sustainable products and ecosystem services
  With permaculture ethics and design principles as a guide Aardwerk will develop products from local materials, knowledge and skills that will cater to local needs. E.g.: healthy food, textiles or building materials. Any surplus can be sold in the regional or global market. Aardwerk will provide services like research and advise in the field of integrated pest management, energy management, water treatment and erosion control.

Within 4 years the project should be self-supporting and provide ‘Right Livelihood’ for a core group of about 12 people.

Principles

 • Earth Care (Pamper the Earth)
  The project is grounded in responsible stewardship of the land that Aardwerk occupies. The natural resources will be managed in the interest of Life and to the advantage of the local community. A property of about 5 ha could be a starting point. Develop and protect indigenous flora, fauna and microorganisms. Curb and control invasive species like Corellita or water hyacinth.
  For each PDC participant a fruit tree, nut tree or other perennial utility plant will be added to our climate forest.
 • People Care (Cherish the People)
  Construction of facilities for a group of about 12 people in residence to live in reasonable comfort. The core group consists of permanent residents, artisits and scientists in residence (1-5 years), interns (3-6 months), volunteers (at least 2 weeks) and incidental visitors, In addition the project will provide accommodation for a maximum of 24 resindential course participants. The project will be self-sufficient for healthy water, food and shelter. Part of the accommodation will be tents, part hurricane-resistant shelters for labs, office, library, storage etc.
 • Fair Share (Share the Wealth)
  The project aims to generate cash income from educational tourism for the affluent European market, contracting research and development and sales of surplus products. The generated wealth will be shared with Statia’s residents. E.g.: local youth, adults and seniors will have free access to permaculture education, harvest festivals, theatre performances and cultural activities.

Activities

 • Primary activity: PDC – entry level permaculture courses
 • Secondary activities: full-time and part-time permaculture education for local residents. Advanced permaculture courses, workshops &masterclasses.

AardwerkAcademie-logoAardwerk Academie – centrum voor permanente permacultuur educatie

Voor 2012 wordt gewerkt aan de opzet van een school voor permacultuur.

Functies

 1. Ontmoetingscentrum voor permacultuur
  Plaatselijke bevolking en gasten (kunstenaars en wetenschappers in residentie) gebruiken Aardwerk School als ontmoetingsplek om door DOEN zichzelf en daarmee de gemeenschap te ontwikkelen tot een lerende samenleving (Learning Community). Levenskunst naar de Natuur, Natura Artis Magistra, Biomimicry. In harmonie met de natuur een vernieuwende cultuur en economie ontwikkelen door te DOEN, action research & action learning. Culturele en artistieke evenementen van land art en verhalen vertellen tot multimedia theatervoorstellingen die via Internet wereldwijd kunnen worden meebeleeft. Wetenschappelijk/technologische projecten op het gebied van ecologie, marine biologie, biomimicry, mycologie, ethnobiologie en dergelijke. Maar ook als centrum voor ambachtelijke vaardigheden en nijverheid. Bijvoorbeeld hout, textiel en leerwerkplaats, papiermakerij, microbrouwerij, repair café, bibliotheek en boek-café.
 2. Broedplaats voor Nieuwe Economie
  Aardwerk is een experiment in no-growth economie. Ondernemen vanuit de drie ethische principes van Permacultuur. De Natuur van de locatie is het kapitaal. Aardwerk optimaliseert de productie van natuurlijke overvloed, voorziet daarmee autonoom in de levensbehoeften van het kernteam (collectief van zelfstandige ondernemers) en deelt het overschot met de locale gemeenschap zonder kosten.  Het is een volgende logische en noodzakelijke stap op weg naar een duurzame veerkrachtige samenleving.
  Naar model van successie in de Natuur: nadat een braakliggend terrein is vol gegroeid met pioniervegetatie en bijbehorende microorganismen en dieren (type I organismen), komen er struiken en kleine bomen, meerjarige kruidachtige planten met weer een geheel eigen gemeenschap van type II organismen. Type II organismen faciliteren de overgang tussen de snelle opportunisten van de pioniersfase en de permanente bezetting van de climaxgemeenschap. Tenslotte ontstaat een dynamisch stabiele climaxsamenleving van type III organismen. Organismen die diep geworteld zijn in de locatie en zich vestigen voor de lange termijn.
  Aardwerk gaat met dit project een experiment van type II DOEN als wegwijzer naar mogelijke oplossingen voor de huidige locale en globale uitdagingen van klimaatverandering, economische en grondstoffen/afvalstoffen crises. Aardwerk’s kracht op het gebied van permacultuur communicatie staat garant voor het tijdig en volledig delen van de resultaten met Nederland, Europa en de rest van de wereld.
 3. Centrum voor onderzoek en ontwikkeling van duurzame producten en ecosysteemdiensten
  Met permacultuur als leidraad zal Aardwerk producten ontwikkelen uit locale grondstoffen met locale expertise en vaardigheden om te voorzien in locale behoeften. Bijvoorbeeld gezonde voeding, textiel of bouwmaterialen. Eventuele overschotten kunnen worden afgezet in regionale of globale markten. Aardwerk zal diensten ontwikkelen en aanbieden, bijvoorbeeld onderzoek en advies over integrale organische pestbestrijding, energievoorziening, waterzuivering en erosiebeheersing.

Binnen 4 jaar is het project zelfvoorzienend en biedt dan plaats aan een kerngroep van ongeveer 12 personen.

Principes

De drie ethische permacultuur principes vormen de basis van Aardwerk als bedrijf en haar activiteiten.

 1. Vertroetel de aarde (Earth Care)
  Het project gaat uit van goed rentmeesterschap dat Aardwerk in beheer krijgt/neemt van een landgoed. Ze beheert het in het belang van de Natuur en ten voordele plaatselijke gemeenschap. Bijvoorbeeld een terrein van ongeveer 5 ha als startpunt. Habitat bescherming en ontwikkeling. Inheemse flora, fauna en microorganismen bevorderen. Invasieve soorten bestrijden, zoals Corellita en waterhyacint.
  Voor elke deelnemer aan een PDC cursus wordt een fruit- of notenboom of andere meerjarige nutsplant geplant in ons klimaatbos.
 2. Koester de mensen (People Care)
  Aanleg van faciliteiten voor een groep van 12 personen voor een bescheiden maar comfortabele levensstijl. Een kern van permanente bewoners, kunstenaars en wetenschappers in residentie (1-5 jaar), stagiaires (3 tot 6 maanden) en vrijwilligers (minimaal 2 weken) en incidentele gasten. Verder biedt het project accommodatie en catering voor 24 residentiële cursus-deelnemers. Het project voorziet autonoom in de behoeften aan gezond drinkwater, gezonde voeding en huisvesting. Deels zal de huisvesting bestaan uit een tentenkamp, deels uit orkaanbestendige constructies, waarin o.a. laboratoria, kantoor, bibliotheek, opslag en dergelijke ondergebracht zijn.
 3. Deel de Weelde (Fair Share)
  Het project voorziet in een inkomstenstroom van educatief toerisme voor de (welvarende) Europese markt, onderzoek en ontwikkeling van duurzame producten en diensten in opdracht en de verkoop van productieoverschotten en afgeleide producten daarvan. De bevolking van Statia deelt in deze weelde. Zo zullen locale jongeren, volwassenen en senioren gratis kunnen deelnemen aan educatieve activiteiten, oogstfeesten, theatervoorstellingen en andere culturele evenementen.

Activiteiten

 • Hoofdactiviteit: verzorgen van basiscursussen voor permacultuur (Permaculture Design Course -PDC). De Aardwerk school reikt het internationaal erkende PDC certificaat uit bij het succesvol voltooien van de cursus.
 • Nevenactiviteit: verzorgen van vervolgopleiding permacultuur, full-time, part-time en incidentele masterclasses en workshops.

Leave a Reply