Aardwerk Academie

Aardwerk Academie logoTekst in ontwikkeling. Commentaar welkom.

Aardwerk Academie is een professionele lerende gemeenschap, een zelf-reproducerende regenererende beroepsopleiding in praktische duurzaamheid en stadslandbouw.
De ambitie is duurzame ontwerpfilosofie integraal toe te passen in de vormgeving, didactiek en pedagogie van de opleiding, met een economisch model dat de schoolgemeenschap laat opereren vanuit de overwaarde van zelfvoorziening, op basis van beschikbare middelen op locatie – Lean Startup & Agile Development. Of Blue Economy, of hoe je dat verder ook noemen wilt.
Talking the talk & walking the walk.

Curriculum

Het curriculum of leerplan bestaat uit:

 • vakinhouden en leerdoelen
 • werkvormen, leerbelevenissen
 • leermaterialen
 • leeromgeving
 • toetsen in hoeverre leerdoelen gehaald zijn

Vakinhoud en leerdoelen

Het curriculum leidt tot competente beroepsbeoefenaars in praktische duurzaamheid en stadslandbouw educatie. Mensen kunnen instromen op EQF niveau 3-7 en uitstromen op niveau 4-8. Hiermee worden alle functies gedekt nodig voor een operationele school en zich blijvend ontwikkelt.

De school hanteert een Action-Learning didactiek (Leren door doen). Hierbij speelt de concept-context benadering een sleutelrol. Het gaat om het leren aan de hand van realistische scenario’s in educatie.

Binnen deze contexten worden concepten aangeboden in verschillende dimensies.

 • Lagen: ontwerp, wetenschap, pedagogiek, didactiek, ambacht, persoonlijke ontwikkeling en economische productiviteit.
 • Zones: individu, gezin, buurt, wijk, stad, regio, provincie, bioregio, nationaal, continentaal, globaal, interplanetair, galactisch, kosmisch.
 • Sectoren: voorschools, basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroeps onderwijs, hoger onderwijs, wetenschappelijk onderwijs, post-doctoraal, volwassenen, senioren, speciale interesse groepen.
 • Ankerpunten: uitdaging, visie, middelen, grenzen, patronen, ideeën, principes, integratie, aktie, momentum, waardering, reflectie, rust.
 • Tijd: vroeger, nu, later; evolutie, revolutie, catastrofe, cyclus, spiraal.

Binnen elk team is ruimte voor individuele differentiatie. Het raamwerk bestaat voor elke module uit: Basis, Verbreding, Verdieping en Variatie. Na de basis vindt een diagnostische toets plaats met als uitkomst een advies over verbreding, verdieping of variatie. In de toets wordt naast de rubric van adequaat handelen ook getest op andere dimensies van ontwikkeling zoals kracht, behendigheid, constitutie, emotie/voelen, perceptie, denken/intelligentie, charisma, zijn/wijsheid, consistentie en motivatie.

Het proces raamwerk van een module bestaat uit:

 • basis
 • introductie (confrontatie)
 • vragen formuleren
 • onderzoek (bedenken en uitvoeren)
 • ontwerp (geef vorm aan het antwoord)
 • leerdoelen
 • leermiddelen
 • leeromgeving
 • leerbelevenis
 • leerevaluatie
 • uitvoering van het ontwerp
 • terugkoppeling (resultaat naar vraag)
 • bijstellen (revisie)
 • diagnostische toets
 • verbreding | verdieping | variatie

De concepten worden in hun natuurlijke verband van praktische duurzaamheid en stadslandbouw gepresenteerd als integrale/holistische cases. Voorbeeld: je ontwerpt een cursus praktische duurzaamheid en stadslandbouw voor bankiers. Wat heb je nodig, wat moet je kennen, kunnen en zijn om dit met succes te realiseren? Heterogene teams leren gezamenlijk hun eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen naar beste vermogen – en worden uitgedaagd dan nog een stapje verder te gaan. Binnen teamverband zijn en mogelijkheden tot verbreding, verdieping of herhaling op een andere manier. Een en ander vindt zijn neerslag in een persoonlijk profiel, aan de hand van rubrics (vooraf gespecificeerde competenties open welk niveau beheerst worden), portfolio, reflectie en toetsen.

Het curriculum omvat meer dan een standaard permacultuuropleiding (zie APT – Accredited Permaculture Training). Permacultuur is een van de duurzame ontwerpfilosofieën en het is nuttig om een bredere horizon te hebben. Bijvoorbeeld biomomicry, the natural step, cradle to cradle en blue economy zijn andere visies op duurzame ontwikkeling. Wijsheid ligt ergens tussen in. Die tussenruimte ontdekken we door het verkennen van al deze filosofieën en meta-vaardigheden te ontwikkelen.

Profielen zijn een instrument om voortgang te bewaken en behaalde competenties te vergelijken met de eisen van accreditatie voor permacultuur (en andere) certificaten, diploma’s, bachelor, master en doctoral graden. Op die manier weet ook de buitenwereld wat ze aan de uitstromende studenten heeft binnen de algemeen bekende kaders.

Leave a Reply