Urban Farming Course | Jaarcursus Stadslandbouw 2016

English>>


Prijs: €1618

Locatie: Son, Eindhoven

Data: Eerste weekend van de maand, vanaf 2/3 april 2016.

Online registratie: Open vanaf nu…

urbanfarminglogoEen introductie in de wereld van radicale verbeelding en het ontwerpen van Het Goede Leven in actie. Als leidraad in de wondere wereld van gezond verstand gebruiken we Goed Eten, de voortbrenging, oogst, bereiding consumptie en reuctie als sleutel tot blije mensen en een blije wereld.

Met Lunch workshops door Chef Erling Rugsten.

We ontdekken de principes van lifestyle-ontwerp via realistische voorbeelden in stadslandbouw . We leren deze principes toepassen in de meeste aspecten van je leven, gezondheid, welzijn en geluk.

Programma

‘s Ochtends is er instructie en practische experimenten in ons klaslokaal. ‘s Middags zijn we meestal buiten in het veld of de tuin aan het werk.

Dit is een doorlopende cursus waar je op elk moment aan kan beginnen, vanaf 2 april 2016 en elk eerste weekend van de maand daarna. Elk weekend is een zelfstandige module met essentiële vaardigheden en kennis in stadslandbouw. Wanneer je 10 modules met succes hebt afgesloten maak je aanspraak op een internationaal erkend permacultuur ontwerp certificaat (PDC), hetgeen een voorwaarde is voor verdere formele studie inpermacultuur en bijvoobeeld het behalen van het diploma in toegepaste permacutluur. Alle deelnemers ontvangen een gedetailleerd profiel van hun talenten en vaardigheden.

Dit is geen consumptieve cursus, maar co-creatie. Dat betekent dat je als deelnemer een active en zelf-sturende rol speelt in je eigen leerproces. Je levert je eigen bijdragen. Je leert je eigen voedsel te kweken en vermeerderen. Elke maand leer je een nieuwe techiek in het vermeerderen van planten, schimmels en fermentatie producten. Vaardigheden die je direct thuis kan toepassen op de keukentafel en aanrecht. Elke maand krijg je een starter set mee naar huis voor eigen gebruik. We verwachten te delen in je overvloed.

De cursus is inclusief een werkboek in iBook en PDF format met alle opdrachten.

De cursus is een gelegenheid voor sociaal-culturele uitwisseling en is aantrekkelijk voor expats, hun partners (kinderen?), buitenlandse studenten en anderen uit verschillende culturen, leeftijden en achtergronden. Het is niet onwaarschijnlijk dat je nieuwe vrienden voor het leven maakt.

Voertaal: Engels, in principe, tenzij er alleen Nederlandstalige deelnemers zijn, of de Engels sprekende deelnemers liever hun Nederlandse conversatie vaardigheden oefenen. Dan schakelen we over naar Nederlands.

De cursus behandeld ondermeer, maar zeker niet beperkt tot:

  • Biologie, ecologie, systeemdenken, seizoenen, klimaar, weer en andere natuurwetenschappelijke zaken;
  • Veel aandacht natuurlijk voor de Levende Natuur: bodem, bodemleven, flora, fauna, microben en hun onderlinge relaties;
  • Energie, arbeid en voeding.

Dagindeling

09:00 :: ochtend sessie 1
10:30 :: ochtendpauze
11:00 :: ochtend sessie 2
12:30 :: lunch met chef Erling
13:30 :: middag sessie 1
15:00 :: middagpauze
15:30 :: middag sessie 2
17:00 :: sluiting

Leerresultaten

Deelnemer krijgen practisch inzicht in ecosysteemdiensten, de relatie met biodiversiteit, veerkracht en bijvoorbeeld voedselkwaliteit en -veiligheid.

Studenten leren waardevolle en eenvoudige vaardigheden op het gebied van het produceren van hun eigen gezonde voeding, zowel op de schaal van de keukentafel als moestuin en eetbaar landschap schaal. Ze nemen maandelijks een nieuwe start set mee naar huis waarmee ze een substantiële bijdrage in hun voedselbehoefte kunnen leveren voor eigen gebruik en voor familie en vrienden.

Deelnemers verwerven nieuwe vaardigheden op het gebied van zelf-sturend leren en kritisch denken welke hun verdere ontwikkeling bevorderen. Met deze nieuwe vaardigheden kunnen ze een belangrijke rol spelen als inspiratie en katalysator voor verandering en transitie in hun eigen gemeenschap.

Lokatie

We starten in het tijdelijke hoofdkwartier van Aardwerk Popup Academie in Son, vlakbij een kanaal, rivier en uitgebreide velden, weilanden aan de rand van de stad Eindhoven. We hebben een kleine tuin en schuur om mee te oefenen.

Tijdens de cursus werken we met elke van de vele stadslandbouwprojecten in Eindhoven. Zoals buurtmoestuinen van de Technische Universiteit, High Tech Campus en het Wielewaal Voedselbos.

Rookvrij

Al onze cursuslokaties zij rookvrij.

Kat-alarm. Het Aardwerk hoofdkwartier is thuis voor Chaos, onze zeer sociale en mensvriendelijke lapjeskat. Wanneer je een katte-allergie hebt, raden we aan de modules in Son (april/mei) over te slaan. Alle andere lokaties zijn kat-vrij.

Docenten

Leo BakxLeo Bakx – natuur en milieuactivist sinds 1960’s. Achtergrond in biologie en onderwijs. Creatieve en radicale denker en doener. Ervaring in  Europa, Australië en Caribisch Nederland. Geeft permacultuurcursussen sinds 2006.

 

 

erling-Chef Erling Rugsten – Erling is een 2-sterren Michelin restaurant chef met een rijke ervaring in horeca management. Hij heeft twee masters in voedingsleer. Erling heeft een diepe passie voor Goed Eten, biologisch en lokaal. Zijn optredens zijn een geweldige ervaring.

Over Aardwerk Popup Academie

popuplogoAardwerk Popup Academie is een project van Leo Bakx Aardwerk, een sociale onderneming in duurzaamheid en onderwijs.

De Popup Academie is het publieke gezicht van de professionele lerende gemeenschap Aardwerk Academie Coop i.o.  voor een breed publiek van basisschool tot Leven Lan Leren. Aardwerk was partner in het European Permaculture Teachers’ partnership, een project met co-finacierin van de Europese Commissie en als zeer goed beoordeeld door het Nederlandse NAtionale Agentschap. Aardwerk is een actief lid van Permaculture International Research Network en European Permaculture Network.

Op dit moment is Aardwerk actief betrokken bij enkele stadslandbouwprojecten in Eindhoven, zoals TU/e en HTC Community Gardens.


Ticket: €1618

Location: Son, Eindhoven, The Netherlands

Dates: First weekend of the month, from 2/3 April 2016.

Online registration: Open now…

urbanfarminglogo10 weekends introduction into the world of radical imagination and designing the Good Life in action. As pathway into this wonderful world of uncommon sense we will use Good Food, its regeneration, harvest, preparation, consumption and reduction as the key to a happy you and a happy world.

Featuring Lunch workshops with Chef Erling Rugsten.

We will discover principles of lifestyle design through live cases in urban farming. We will learn how these principles can be applied in most aspects of your life, health wealth and happiness.

Programme

Mornings we have instruction and hands-on experiments in our classroom.
Afternoons we spend outdoors observing and interacting in the field.

This is a rolling course you can enter at any time, starting from 2 April 2016 and every first weekend of the month after that. Each weekend is a self-contained module covering essential skills and knowledge in Urban Farming. Successfully completing 10 modules or more entitles you to a recognized permaculture design certificate, with is an entry requirement to further formal permaculture education.
All participants will build a personal profile detailing their talents and proficiencies.

This is not a consumptive course but a co-creation. This means that you as participant will be playing an active and self-guiding role in your own learning. You will contribute to the learning process. You will also learn how to produce and propagate food. each month you will learn a new technique in propagating plants, fungi and fermentation which you can practice at home at your own kitchen counter, enabling your free lunch. Each month you will take home a grow kit for use at home. We expect to share in the abundance.

The course includes a workbook in iBook and PDF format with all the assignments.

The course is intended to be attractive to expats, foreign students and people from different cultures, ages and backgrounds. You are likely to make new friends for life.

Course language: English. When all participants are Dutch speaking OR if the English speakers prefer to practice their Dutch conversation skills we switch to Dutch. Your teacher is a fully qualified teacher, including Dutch as a foreign language (N2T).

The course will cover subjects like, but not limited to:

  • Biology, ecology, systems thinking, seasons, climate, weather and other selected physical science;
  • Lots of attention for Living Nature: soils, soil life, plants, animals, microbes and their relationships;
  • Energy, labor and nutrition.

Daily schedule

09:00 :: morning session 1
10:30 :: mid morning break
11:00 :: morning session 2
12:30 :: lunch with chef Erling
13:30 :: afternoon session 1
15:00 :: mid afternoon break
15:30 :: afternoon session 2
17:00 :: closing

Learning outcomes

Participants will gain a pragmatic insight in ecosystem services, the relation between biodiversity, resilience and e.g. food quality and security.

Students will learn valuable and easy skills in producing their own food at kitchen counter scale as well as the larger garden and landscape scale. They will take home starter kits to practice at home and yield significant food production for their own use to share with family and friends.

Participants will learn new skills in self-directed learning and critical thinking empowering their own further development. With their new skills they will serve as inspiration and catalyst for change and transition in their home communities.

Venue

We start at the Aardwerk Popup Academy temporary headquarters in Son, located near a canal, river and extensive fields and pastures on the periphery of Eindhoven city. We have a small garden and barn to play with.

During the course we will work at selected urban farming and community garden projects in Eindhoven, including the Community Garden projects of the Technical University, High Tech Campus and Food Forest De Wielewaal.

Smoke Free

There is no smoking at any of our venues.
Cat alert. The Aardwerk HQ is home to Chaos, our very social and people friendly tortoise shell cat. If you have a cat allergy, you may want to skip the modules in Son. Other modules are at other, cat free venues.

Teachers

Leo BakxLeo Bakx – nature and environmental activist since 1960’s. Background in biology and teaching. Creative and radical thinker and activist. Experience in Europe, Australia and Caribbean. Teaching permaculture since 2006.

 

 

erling-Chef Erling Rugsten – Erling is a 2-star Michelin restaurant chef with extensive experience in catering and hospitality management and two masters degrees in nutrition. He has a passion for great food, organic and local. His performances are an awesome experience.

About Aardwerk Popup Academy

popuplogoAardwerk Popup Academie is a project of Leo Bakx Aardwerk, a social enterprise.

The Popup Academie is the public face of the professional learning community Aardwerk Academie Coop i.o. It organises courses, workshops and edutainment events for a wide range of audiences from primary school to life long learning. Aardwerk was a partner in the European Permaculture Teachers’ partnership, co-funded by the European Commission and judged very good by the Dutch National Agency. Aardwerk is an active member of the Permaculture International Research Network and European Permaculture Network.

Currently Aardwerk is actively involved in several urban farming projects in Eindhoven, like TU/e and HTC Community Garden

Leave a Reply