Zomerschool augustus 2014, Son & Breugel

English below…

ontwerpoverleg

Cursus data: 4-19 augustus 2014.
Locatie: Son & Breugel (vlak bij Eindhoven)

Een basiscursus permacultuur in twee delen: Algemene basis permacultuurontwerp en Toegepast permacultuurontwerp in educatie. Twee weken aaneensluitend. Volg beiden voor een internationaal erkend Permaculture Design Certificate.

Opties

 • je hebt nog geen permacultuurcursus gedaan, maar wilt je graag orienteren op een professionele ontwerp en advies praktijk of als docent in duurzame ontwikkeling. Dan is het volgend van beide weken een goede keuze;
 • je hebt een achtergrond in onderwijs en wil je graag orienteren op permacultuur als ontwerpfilosofie voor duurzame ontwikkeling. Dan is het volgen van alleen de eerste week voldoende, hoewel je in week twee uitgedaagd wordt permacultuurontwerp toe te passen op educatieve projecten – een goede oefening en je krijgt alleen met het volgend van twee weken een PDC certificaat;
 • je heb behoefte aan basiskennis en vaardigheden in permacultuur als ontwerpfiliosofie voor duurzame ontwikkeling, maar niet zo de behoefte aan het leren overdragen of een PDC certificaat. Dan kan je prima alleen de eerste week volgen.

Docent

Leo Bakx heeft een achtergrond in primair, secondair en beroepsonderwijs (biologie) en is sinds 2006 permacultuurdocent. Hij behaalde zijn PDC bij Dave en Claire Coleman* van Living Waters Permaculture Foundation in Denmark, Western Australia.
*Claire Coleman is co-auteur van het Australische Accredited Permaculture Training programma.

Hij introduceerde het verschijnsel PermaBlitz in 2009 in Nederland. Leo plantte het zaadje voor het NatuurSUPER concept en ontwierp o.a. een schooltuin voor Fontys Lerarenopeliding Tilburg. Sinds 2010 geeft hij permacultuur basiscursussen op locaties als De Twaalf Ambachten, De Kleine Aarde en op Sint Eustatius in Caribisch Nederland.

Leo is lid van NIBI, de beroepsvereniging voor biologie. Hij is lid van de European Permaculture Teacher’s partnership en werkt sinds 2012 aan de uitwerking van een nieuwe full-time beroepsopleiding voor mensen in educatie voor duurzame ontwikkeling, de Aardwerk Academie, in samenwerking met Steve Hart, Dr Martina Petru en anderen.

Programma

Week 1, 4-11 augustus: basis permacultuur ontwerp – met o.a.:

 • permacultuur ethiek & ontwerpprincipes
 • ontwerpvaardigheden, locatie analyse
 • ecologie, systeemleer, klimaat, bodem, water, energie
 • organische strategieën met planten, dieren en micro-organismen
 • stromen, kringlopen, diversiteit, rand-effect, gildes, successie en evolutie
 • ontwerpopdracht: (peri)urbane locatie

Week 2, 12-19 augustus: basis permacultuur educatie ontwerp – met o.a.:

 • leerstijlen, methodes
 • ontwerpopdracht: rollenspel
 • ontwerpopdracht: doelgroep jeugd
 • ontwerpopdracht: doelgroep volwassenen
 • ontwerpopdracht: doelgroep uitdaging

Inschrijven en kosten

Zomerschool te boeken als twee weken samen of apart per week. Alleen het volgen van beide weken geeft recht op een PDC certificaat. Volg je één week dan ontvang je een deelcertificaat.

Kosten per week: €350 (inclusief BTW en maaltijden); accommodatie rond €20 per dag (onder voorbehoud).

Inschrijven door overmaken van €350 (voor één week) of €700 (voor twee weken) op bankrekening: NL40ASNB0707167108 tnv Leo Bakx, ovv “Aardwerk Zomerschool” EN invullen van het registratieformulier.
Bij voortijdige annulering (tot 4 weken voor de aanvang) ontvang je het inschrijfgeld minus €100 administratiekosten terug.

English

Course date: 4-19 August 2014.
Location: Son & Breugel (near Eindhoven)

A permaculture entry-level course in two parts: general permaculture design and permaculture design in education applications. Two weeks consecutive. Complete both for the internationally recognised Permaculture Design Course certificate (PDC).

Options

 • you haven’t done a permaculture course but are keen to explore a professional career in permaculture design and advise or in teaching sustainable development. Then completing both weeks is the choice for you.
 • You have a background in teaching and are interested in permaculture as a design philosophy for sustainable development. Doing just the first week should be sufficient for you. Although you may like to explore applying permaculture design to educational contexts – a good excersise and you will only get the PDC certificate if you complete both weeks.
 • You want to learn the basic knowledge & skills of permaculture as a design philosophy but don’t really care to pass on those skills or getting a PDC certificate. Then doing just the first week is the choice for you.

Teacher

Leo Bakx has a background in primary, secondary and vocational education (biology) and is a permaculture teacher since 2006. He got his PDC from Dave & Claire Coleman* of Living Waters Permaculture Foundation in Denmark, Western Australia.
*Claire Coleman is co-author of the Australian Accredited Permaculture Training programme.

He introduced the PermaBlitz phenomenon to the Netherlands in 2009. Leo planted the seed of the NatuurSUPER concept and designed school gardens for the Fontys Teacher Training College in Tilburg, The Netherlands. SInce 2010 he organises entry-level permaculture courses (PDC level) at Twaalf Ambachten, De Kleine Aarde and on Saint Eustatius in the Caribbean Netherlands.

Leo is a member of NIBI, the professional association for biology. He’s a member of the European Permaculture Teacher’s partnership and since 2012 is developing a full-time vocational college for professionals in sustainable development education: the Aardwerk Academy, in association with Steve Hart and Dr Martina Petru and others.

Programme

Week 1, 4-11 Augustus: entry-level permaculture design – with e.g.:

 • permaculture ethics & design principles
 • design skills, location analysis
 • ecology, systeme theory, climate, soil, water, energy
 • organic strategies with plants, animals and micro-organisms
 • flows, cycles, diversity, edge-effect, guilds, succession and evolution
 • design challenge: (peri)urban site

Week 2, 12-19 Augustus: entry-level permaculture education design – with e.g.:

 • learning styles, methods
 • design challenge: role playing game
 • design challenge: target group youths
 • design challenge: target group adults
 • design challenge: target group surprise

Registration and costs

Summer School can be booked as one or two week course. Only completing two weeks will make you eligible for a PDC certificate. If you complet one week, you will get a partial certificate.

Costs per week: €350 (including taxes and meals); accommodation from €20 per day (estimated).

Register by transferring €350 (for one week) or €700 (for two weeks) to bank account NL40ASNB0707167108 in the name of Leo Bakx, Nieuwstraat 85, 5691AB Son en Breugel, reference: “Aardwerk Zomerschool” AND complete the registrationform.
On canceling ( up to 4 weeks before the start of the course) you will be reimbursed minus a €100 administration fee.

Registreer hier / Register here

Zomerschool 2014
 • Inschrijven is alleen compleet wanneer het juiste bedrag op onze bankrekening is ontvangen. Bij annulering ontvang je het cursusgeld minus €100 administratiekosten terug. ----- Registration is only final and complete when the correct course fee has been received in our bank account. On cancelation you will be reimbursed minus €100 administration costs.